VEPP-5 Injection complex performance improvement for two collider operation

Yu I. Maltseva, A. Andrianov, K. Astrelina, V. Balakin, A. Batrakov, O. Belikov, D. Berkaev, M. Blinov, D. Bolkhovityanov, A. Butakov, E. Bykov, N. Dikansky, F. Emanov, A. Frolov, V. Gambaryan, K. Gorchakov, Ye Gusev, S. Karnaev, G. Karpov, A. KasaevE. Kenzhbulatov, V. Kiselev, S. Kluschev, A. Kondakov, Ivan Koop, I. Korenev, N. Kot, V. Kozak, A. Krasnov, S. Krutikhin, I. Kuptsov, G. Kurkin, N. Lebedev, A. Levichev, P. Logatchov, A. Mickailov, A. Murasev, V. Muslivets, D. Nikiforov, An Novikov, A. Ottmar, A. Pavlenko, I. Pivovarov, V. Rashchenko, Yu Rogovsky, S. Samoylov, N. Sazonov, D. Shwartz, A. Skrinsky, A. Starostenko, D. Starostenko, A. Tribendis, A. Tsyganov, S. Vasichev, S. Vasiliev, V. Yudin, I. Zemlyansky, A. Zhuravlev

Результат исследования: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

2 Цитирования (Scopus)

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «VEPP-5 Injection complex performance improvement for two collider operation». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия