VEPP-2000 Collider Complex Operation in 2019-2021 Runs

M. Timoshenko, Yu Aktershev, O. Belikov, D. Berkaev, D. Burenkov, V. Denisov, V. Druzhinin, K. Gorchakov, G. Karpov, A. Kasaev, A. Kirpotin, S. Kladov, I. Koop, A. Kupurzhanov, G. Kurkin, M. Lyalin, A. Lysenko, S. Motygin, A. Otboev, A. PavlenkoE. Perevedentsev, V. Prosvetov, S. Rastigeev, Yu Rogovsky, A. Semenov, A. Senchenko, L. Serdakov, D. Shatilov, P. Shatunov, Yu Shatunov, D. Shwartz, V. Yudin, I. Zemlyansky, Yu Zharinov

Результат исследования: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «VEPP-2000 Collider Complex Operation in 2019-2021 Runs». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия