Tunka Advanced Instrument for cosmic rays and Gamma Astronomy (TAIGA): Status, results and perspectives

L. Kuzmichev, I. Astapov, P. Bezyazeekov, V. Boreyko, A. Borodin, M. Brückner, N. Budnev, A. Chiavassa, O. Gress, T. Gress, O. Grishin, A. Dyachok, S. Epimakhov, O. Fedorov, A. Gafarov, V. Grebenyuk, A. Grinyuk, A. Haungs, D. Horns, T. HuegeA. Ivanova, D. Jurov, N. Kalmykov, Y. Kazarina, V. Kindin, V. Kiryuhin, R. Kokoulin, K. Kompaniets, E. Korosteleva, D. Kostunin, V. Kozhin, E. Kravchenko, M. Kunnas, V. Lenok, B. Lubsandorzhiev, N. Lubsandorzhiev, R. Mirgazov, R. Mirzoyan, R. Monkhoev, R. Nachtigal, E. Osipova, A. Pakharukov, M. Panasyuk, L. Pankov, A. Petrukhin, V. Poleschuk, M. Popesku, E. Popova, A. Porelli, E. Postnikov, V. Prosin, V. Ptuskin, A. Pushnin, G. Rubtsov, E. Ryabov, Y. Sagan, V. Samoliga, F. G. Schröder, Yu Semeney, A. Silaev, A. Silaev, A. Sidorenko, A. Skurikhin, V. Slunecka, A. Sokolov, C. Spiering, L. Sveshnikova, V. Sulakov, V. Tabolenko, B. Tarashansky, A. Tkachenko, L. Tkachev, M. Tluczykont, R. Wischnewski, A. Zagorodnikov, V. Zurbanov, I. Yashin

Результат исследования: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

11 Цитирования (Scopus)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Tunka Advanced Instrument for cosmic rays and Gamma Astronomy (TAIGA): Status, results and perspectives». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия

Aerospace Sciences

Physics

General

Engineering