The TAIGA timing array HiSCORE - First results

M. Tluczykont, N. Budnev, I. Astapov, N. Barbashina, A. Bogdanov, V. Boreyko, M. Brückner, A. Chiavassa, O. Chvalaev, O. Gress, T. Gress, O. Grishin, A. Dyachok, S. Epimakhov, O. Fedorov, A. Gafarov, N. Gorbunov, V. Grebenyuk, A. Grinuk, D. HornsA. Kalinin, N. Karpov, N. Kalmykov, Y. Kazarina, S. Kiryuhin, R. Kokoulin, K. Kompaniets, A. Konstantinov, E. Korosteleva, V. Kozhin, E. Kravchenko, M. Kunnas, L. Kuzmichev, Yu Lemeshev, B. Lubsandorzhiev, N. Lubsandorzhiev, R. Mirgazov, R. Mirzoyan, R. Monkhoev, R. Nachtigall, E. Osipova, A. Pakhorukov, M. Panasyuk, L. Pankov, A. Petrukhin, V. Poleschuk, E. Popova, A. Porelli, E. Postnikov, V. Prosin, V. Ptuskin, G. Rubtsov, A. Pushnin, V. Samoliga, P. Satunin, Yu Semeney, A. Silaev, A. Silaev, A. Skurikhin, M. Slunecka, A. Sokolov, C. Spiering, L. Sveshnikova, V. Tabolenko, B. Tarashansky, A. Tkachenko, L. Tkachev, D. Voronin, R. Wischnewski, A. Zagorodnikov, V. Zurbanov, D. Zhurov, I. Yashin

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

7 Цитирования (Scopus)

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «The TAIGA timing array HiSCORE - First results». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия