The TAIGA experiment: From cosmic-ray to gamma-ray astronomy in the Tunka valley

N. Budnev, I. Astapov, N. Barbashina, A. Barnyakov, P. Bezyazeekov, A. Bogdanov, V. Boreyko, M. Brückner, A. Chiavassa, O. Chvalaev, A. Dyachok, S. Epimakhov, O. Fedorov, E. Fedoseev, A. Gafarov, N. Gorbunov, V. Grebenyuk, O. Gress, T. Gress, A. GrinyukO. Grishin, A. Haungs, R. Hiller, D. Horns, T. Huege, A. Ivanova, N. Karpov, N. Kalmykov, Yu Kazarina, P. Kirilenko, N. Kirichkov, S. Kiryuhin, M. Kleifges, R. Kokoulin, K. Kompaniets, E. Korosteleva, D. Kostunin, V. Kozhin, E. Kravchenko, M. Kunnas, L. Kuzmichev, V. Lenok, B. Lubsandorzhiev, N. Lubsandorzhiev, R. Mirgazov, R. Mirzoyan, R. Monkhoev, R. Nachtigall, E. Osipova, A. Pakhorukov, M. Panasyuk, L. Pankov, A. Perevalov, A. Petrukhin, S. Pivovarov, V. Platonov, V. Poleschuk, E. Popova, A. Porelli, E. Postnikov, V. Prosin, V. Ptuskin, A. Pushnin, G. Rubtsov, E. Rybov, V. Samoliga, A. Saunkin, F. Schröder, Yu Semeney, A. Silaev, A. Silaev, A. Skurikhin, A. Sokolov, C. Spiering, L. Sveshnikova, V. Tabolenko, B. Tarashchansky, Yu Tikhonov, A. Tkachenko, L. Tkachev, M. Tluczykont, D. Voronin, R. Wischnewski, I. Yashin, K. Yurin, A. Zagorodnikov, V. Zirakashvili, V. Zurbanov

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

33 Цитирования (Scopus)

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «The TAIGA experiment: From cosmic-ray to gamma-ray astronomy in the Tunka valley». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Технические дисциплины и материаловедение

Физика и астрономия