The life of a happy person: for Tatiana Troitskaya at her ninety

A. P. Derevianko, V. I. Molodin, A. P. Borodovsky, I. A. Durakov, V. S. Elagin, N. S. Efremova, A. V. Kandyba, E. V. Karpeyeva, Z. V. Marchenko, L. N. Mylnikova, A. V. Novikov, O. I. Novikova, I. V. Salnikova, E. A. Solovieva

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)156-157
Число страниц2
ЖурналArchaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia
Том43
Номер выпуска2
DOI
СостояниеОпубликовано - июн. 2015

Цитировать