Study of the process e+e → π+ππ0η in the c.m. energy range 1394–2005 MeV with the CMD-3 detector

R. R. Akhmetshin, A. N. Amirkhanov, A. V. Anisenkov, V. M. Aulchenko, V. Sh Banzarov, N. S. Bashtovoy, D. E. Berkaev, A. E. Bondar, A. V. Bragin, S. I. Eidelman, D. A. Epifanov, L. B. Epshteyn, A. L. Erofeev, G. V. Fedotovich, S. E. Gayazov, A. A. Grebenuk, S. S. Gribanov, D. N. Grigoriev, F. V. Ignatov, V. L. IvanovS. V. Karpov, V. F. Kazanin, I. A. Koop, A. N. Kirpotin, A. A. Korobov, A. N. Kozyrev, E. A. Kozyrev, P. P. Krokovny, A. E. Kuzmenko, A. S. Kuzmin, I. B. Logashenko, P. A. Lukin, K. Yu Mikhailov, V. S. Okhapkin, A. V. Otboev, Yu N. Pestov, A. S. Popov, G. P. Razuvaev, Yu A. Rogovsky, A. A. Ruban, N. M. Ryskulov, A. E. Ryzhenenkov, A. I. Senchenko, Yu M. Shatunov, P. Yu Shatunov, V. E. Shebalin, D. N. Shemyakin, B. A. Shwartz, D. B. Shwartz, A. L. Sibidanov, E. P. Solodov, V. M. Titov, A. A. Talyshev, A. I. Vorobiov, I. M. Zemlyansky, Yu V. Yudin

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

22 Цитирования (Scopus)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Study of the process e<sup>+</sup>e<sup>−</sup> → π<sup>+</sup>π<sup>−</sup>π<sup>0</sup>η in the c.m. energy range 1394–2005 MeV with the CMD-3 detector». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия

General

Physics