Study of the Form Factor γ*ωπ 0 Using the SND Detector

M. N. Achasov, A. A. Baikov, A. Yu. Barnyakov, K. I. Beloborodov, A. V. Berdyugin, A. G. Bogdanchikov, A. A. Botov, V. B. Golubev, T. V. Dimova, V. P. Druzhinin, V. N. Zhabin, V. V. Zhulanov, L. V. Kardapoltsev, D. P. Kovrizhin, A. A. Korol', A. S. Kupich, K. A. Martin, N. A. Mel'nikova, N. Yu. Muchnoi, A. E. ObrazovskiiE. V. Pakhtusova, K. V. Pugachev, Ya. S. Savchenko, S. I. Serednyakov, Z. K. Silagadze, I. K. Surin, Yu. V. Usov, A. G. Kharlamov, D. A. Shtol'

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Study of the Form Factor γ*ωπ 0 Using the SND Detector». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия