Study of the Electron Cooling System of the NICA Booster

M. I. Bryzgunov, A. V. Bubley, A. P. Denisov, V. V. Parkhomchuk, V. M. Panasyuk, V. B. Reva, A. M. Batrakov, T. V. Bedareva, E. A. Bekhtenev, A. D. Goncharov, K. M. Gorchakov, I. A. Gusev, B. A. Dovzhenko, A. A. Zharikov, G. V. Karpov, V. V. Kolmogorov, M. N. Kondaurov, V. Ya Korchagin, N. S. Kremnev, V. A. PolukhinA. A. Putmakov, D. V. Senkov, M. G. Fedotov, V. A. Chekavinskiy

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

2 Цитирования (Scopus)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Study of the Electron Cooling System of the NICA Booster». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия

General

Physics

Биологические науки и медицина