Study of 0.3-0.8 THz flux generated by magnetized plasma column due to relaxation of high-current REB

A. V. Arzhannikov, V. V. Annenkov, A. V. Burdakov, V. S. Burmasov, I. A. Ivanov, A. A. Kasatov, S. A. Kuznetsov, M. A. Makarov, K. I. Mekler, S. V. Polosatkin, V. V. Postupaev, A. F. Rovenskikh, S. L. Sinitsky, V. F. Sklyarov, V. D. Stepanov, I. V. Timofeev, E. P. Volchok

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

Язык оригиналаанглийский
Номер статьи05006
Число страниц2
ЖурналEPJ Web of Conferences
Том149
DOI
СостояниеОпубликовано - 4 авг. 2017

Цитировать