Spatial data processing for monitoring of natural and antropogenic processes (SDM-2019)

Yurii I. Shokin, Victor V. Alt, Igor V. Bychkov, Oleg I. Potaturkin, Igor A. Pestunov, Sergey M. Borzov, Yury I. Vinokurov, Sayana Zh Vologzhina, Evgeny P. Gordov, Alexander P. Guk, Nikolay N. Dobretsov, Amanbek Zh Zhainakov, Maksat N. Kalimoldayev, Anatoly A. Lagutin, Vladimir V. Moskvichev, Lyudmila F. Nozhenkova, Vadim P. Potapov, Aleksandr V. Puzanov, Irina N. Rotanova, Gennady M. RuzhnikovSergey I. Smagin, Victor A. Soifer, Alexander L. Stempkovsky, Igor A. Sutorikhin, Arnold K. Tulokhonov, Igor Yu Turchanovsky, Anatoly M. Fedotov, Gennady M. Tsibulskiy, Tumen N. Chimitdorzhiev, Vladimir V. Shaidurov, Oleg E. Yakubailik

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхредакционная статья

Язык оригиналаанглийский
ЖурналCEUR Workshop Proceedings
Том2534
СостояниеОпубликовано - 2019
Опубликовано для внешнего пользованияДа
Событие2019 All-Russian Conference "Spatial Data Processing for Monitoring of Natural and Anthropogenic Processes", SDM 2019 - Berdsk, Российская Федерация
Продолжительность: 26 авг 201930 авг 2019

Цитировать

Shokin, Y. I., Alt, V. V., Bychkov, I. V., Potaturkin, O. I., Pestunov, I. A., Borzov, S. M., Vinokurov, Y. I., Vologzhina, S. Z., Gordov, E. P., Guk, A. P., Dobretsov, N. N., Zhainakov, A. Z., Kalimoldayev, M. N., Lagutin, A. A., Moskvichev, V. V., Nozhenkova, L. F., Potapov, V. P., Puzanov, A. V., Rotanova, I. N., ... Yakubailik, O. E. (2019). Spatial data processing for monitoring of natural and antropogenic processes (SDM-2019). CEUR Workshop Proceedings, 2534.