Recent results from the SND detector

V. P. Druzhinin, M. N. Achasov, A. Y. Barnyakov, K. I. Beloborodov, A. V. Berdyugin, A. G. Bogdanchikov, A. A. Botov, T. V. Dimova, V. B. Golubev, L. V. Kardapoltsev, A. G. Kharlamov, A. A. Korol, S. V. Koshuba, D. P. Kovrizhin, A. S. Kupich, K. A. Martin, A. E. Obrazovsky, E. V. Pakhtusova, S. I. Serednyakov, D. A. ShtolZ. K. Silagadze, I. K. Surin, Y. V. Usov, A. V. Vasiljev

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатья по материалам конференциирецензирование

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Recent results from the SND detector». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия

General

Physics