Recent Results from the SND Detector

A. A. Korol, M. N. Achasov, A. Yu Barnyakov, K. I. Beloborodov, A. V. Berdyugin, A. G. Bogdanchikov, A. A. Botov, T. V. Dimova, V. P. Druzhinin, V. N. Zhabin, V. G. Golubev, L. V. Kardapoltsev, S. V. Koshuba, D. P. Kovrizhin, N. A. Melnikova, N. Yu Muchnoy, A. E. Obrazovsky, S. I. Serednyakov, Z. K. Silagadze, I. K. SurinA. G. Kharlamov, D. A. Shtol

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

2 Цитирования (Scopus)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Recent Results from the SND Detector». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия

General