Recent results from SND detector at VEPP-2000 collider

M. N. Achasov, A. Yu Barnyakov, K. I. Beloborodov, A. V. Berdyugin, A. G. Bogdanchikov, A. A. Botov, T. V. Dimova, V. P. Druzhinin, V. B. Golubev, L. V. Kardapoltsev, A. G. Kharlamov, A. A. Korol, S. V. Koshuba, D. P. Kovrizhin, A. S. Kupich, K. A. Martin, A. E. Obrazovsky, E. V. Pakhtusova, S. I. Serednyakov, D. A. ShtolZ. K. Silagadze, I. K. Surin, Yu V. Usov, A. V. Vasiljev

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

1 Цитирования (Scopus)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Recent results from SND detector at VEPP-2000 collider». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия

Physics

General