Recent experiments at NovoFEL user stations

B. A. Knyazev, I. A. Azarov, E. N. Chesnokov, Yu Yu Choporova, V. V. Gerasimov, Ya I. Gorbachev, Ya V. Getmanov, B. G. Goldenberg, O. E. Kameshkov, P. V. Koshlyakov, I. A. Kotelnikov, A. S. Kozlov, V. V. Kubarev, G. N. Kulipanov, S. B. Malyshkin, A. K. Nikitin, P. A. Nikitin, N. D. Osintseva, V. S. Pavelyev, S. E. PeltekA. K. Petrov, V. M. Popik, T. V. Salikova, M. A. Scheglov, S. S. Seredniakov, V. N. Shastin, O. A. Shevchenko, V. A. Shvets, D. A. Skorokhod, A. N. Skrinsky, S. L. Veber, N. A. Vinokurov, V. B. Voloshinov, R. Kh Zhukavin

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатья по материалам конференциирецензирование

5 Цитирования (Scopus)
Язык оригиналаанглийский
Номер статьи00002
ЖурналEPJ Web of Conferences
Том195
DOI
СостояниеОпубликовано - 23 ноя 2018
Событие3rd International Conference "Terahertz and Microwave Radiation: Generation, Detection and Applications", TERA 2018 - Nizhny Novgorod, Российская Федерация
Продолжительность: 22 окт 201825 окт 2018

Цитировать