Recent experimental results from the SND detector

A. A. Korol, M. N. Achasov, A. Yu Barnyakov, K. I. Beloborodov, A. V. Berdyugin, A. G. Bogdanchikov, A. A. Botov, V. P. Druzhinin, V. B. Golubev, L. V. Kardapoltsev, A. G. Kharlamov, S. V. Koshuba, L. A. Korneev, D. P. Kovrizhin, A. S. Kupich, R. A. Litvinov, K. A. Martin, N. A. Melnikova, A. E. Obrazovsky, E. V. PakhtusovaK. V. Pugachev, S. I. Serednyakov, D. A. Shtol, Z. K. Silagadze, I. K. Surin, Yu V. Usov, A. V. Vasiljev, V. N. Zhabin, V. V. Zhulanov

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатья по материалам конференциирецензирование

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Recent experimental results from the SND detector». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия