Organofluorine chemistry: Promising growth areas and challenges

Larisa V. Politanskaya, Galina A. Selivanova, Elena V. Panteleeva, Evgeny V. Tretyakov, Vyacheslav E. Platonov, Pavel V. Nikul'Shin, Andrey S. Vinogradov, Yaroslav V. Zonov, Victor M. Karpov, Tatyana V. Mezhenkova, Aleksander V. Vasilyev, Andrei B. Koldobskii, Olga S. Shilova, Sofia M. Morozova, Yanina V. Burgart, Evgeny V. Shchegolkov, Victor I. Saloutin, Vladimir B. Sokolov, Aleksey Yu Aksinenko, Valentine G. NenajdenkoMikhail Yu Moskalik, Vera V. Astakhova, Bagrat A. Shainyan, Andrey A. Tabolin, Sema L. Ioffe, Vasiliy M. Muzalevskiy, Elizaveta S. Balenkova, Alexey V. Shastin, Andrey A. Tyutyunov, Vladimir E. Boiko, Sergei M. Igumnov, Alexander D. Dilman, Nicolay Yu Adonin, Vadim V. Bardin, Salekh M. Masoud, Daria V. Vorobyeva, Sergey N. Osipov, Emiliya V. Nosova, Galina N. Lipunova, Valery N. Charushin, Darya O. Prima, Arkady G. Makarov, Andrey V. Zibarev, Boris A. Trofimov, Lyubov N. Sobenina, Kseniya V. Belyaeva, Vyacheslav Ya Sosnovskikh, Dmitrii L. Obydennov, Sergey A. Usachev

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхобзорная статьярецензирование

73 Цитирования (Scopus)

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Organofluorine chemistry: Promising growth areas and challenges». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Химические соединения