Oncolytic Effect of Adenoviruses Serotypes 5 and 6 Against U87 Glioblastoma Cancer Stem Cells

Margarita V. Romanenko, Evgeniya V. Dolgova, Ivan D. Osipov, Genrikh S. Ritter, Mariya S. Sizova, Anastasia S. Proskurina, Yaroslav R. Efremov, Sergey I. Bayborodin, Ekaterina A. Potter, Oleg S. Taranov, Vladimir V. Omigov, Galina V. Kochneva, Antonina A. Grazhdantseva, Evgeniy L. Zavyalov, Ivan A. Razumov, Sergey V. Netesov, Sergey S. Bogachev

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

5 Цитирования (Scopus)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Oncolytic Effect of Adenoviruses Serotypes 5 and 6 Against U87 Glioblastoma Cancer Stem Cells». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Биологические науки и медицина