New class of hantaan virus inhibitors based on conjugation of the isoindole fragment to (+)-camphor or (−)-fenchone hydrazonesv

Olga I. Yarovaya, Kseniya S. Kovaleva, Anna A. Zaykovskaya, Liudmila N. Yashina, Nadezda S. Scherbakova, Dmitry N. Scherbakov, Sophia S. Borisevich, Fedor I. Zubkov, Alexandra S. Antonova, Roman Yu Peshkov, Ilia V. Eltsov, Oleg V. Pyankov, Rinat A. Maksyutov, Nariman F. Salakhutdinov

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

1 Цитирования (Scopus)

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «New class of hantaan virus inhibitors based on conjugation of the isoindole fragment to (+)-camphor or (−)-fenchone hydrazonesv». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Биологические науки и медицина

Химические соединения