Multiple pulse magnetized electron beam injection in deuterium gas

V. V. Postupaev, A. V. Burdakov, I. A. Ivanov, V. F. Sklyarov, A. V. Arzhannikov, V. S. Burmasov, D. Ye Gavrilenko, I. V. Kandaurov, V. V. Kurkuchekov, K. I. Mekler, S. V. Polosatkin, A. F. Rovenskikh, A. V. Sudnikov, Yu S. Sulyaev, Yu A. Trunev

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Multiple pulse magnetized electron beam injection in deuterium gas». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия