Measurement of the e+e- → K+K- cross section in the energy range √s=1.05 - 2.0 GeV

M. N. Achasov, V. M. Aulchenko, A. Yu Barnyakov, M. Yu Barnyakov, K. I. Beloborodov, A. V. Berdyugin, D. E. Berkaev, A. G. Bogdanchikov, A. A. Botov, A. R. Buzykaev, T. V. Dimova, V. P. Druzhinin, V. B. Golubev, L. V. Kardapoltsev, A. G. Kharlamov, S. A. Kononov, I. A. Koop, A. A. Korol, S. V. Koshuba, D. P. KovrizhinE. A. Kravchenko, A. S. Kupich, A. P. Lysenko, K. A. Martin, A. E. Obrazovsky, A. P. Onuchin, A. V. Otboyev, E. V. Pakhtusova, E. A. Perevedentsev, Yu A. Rogovsky, S. I. Serednyakov, Yu M. Shatunov, P. Yu Shatunov, D. A. Shtol, Z. K. Silagadze, A. N. Skrinsky, I. K. Surin, Yu A. Tikhonov, Yu V. Usov, A. V. Vasiljev, I. M. Zemlyansky

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

30 Цитирования (Scopus)

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Measurement of the e+e- → K+K- cross section in the energy range √s=1.05 - 2.0 GeV». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия