Measurement of the e+e- →π+π-π0η cross section below s =2 GeV

M. N. Achasov, A. Yu Barnyakov, K. I. Beloborodov, A. V. Berdyugin, A. G. Bogdanchikov, A. A. Botov, T. V. Dimova, V. P. Druzhinin, V. B. Golubev, L. V. Kardapoltsev, A. G. Kharlamov, A. A. Korol, S. V. Koshuba, D. P. Kovrizhin, A. S. Kupich, R. A. Litvinov, A. P. Lysenko, K. A. Martin, N. A. Melnikova, N. Yu MuchnoyA. E. Obrazovsky, E. V. Pakhtusova, E. A. Perevedentsev, K. V. Pugachev, S. I. Serednyakov, P. Yu Shatunov, Yu M. Shatunov, D. A. Shtol, Z. K. Silagadze, A. N. Skrinsky, I. K. Surin, Yu A. Tikhonov, A. V. Vasiljev, I. M. Zemlyansky

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

5 Цитирования (Scopus)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Measurement of the e+e- →π+π-π0η cross section below s =2 GeV». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия

General

Physics