Measurement of the e+e- →ηπ+π- cross section with the SND detector at the VEPP-2000 collider

M. N. Achasov, A. Yu Barnyakov, K. I. Beloborodov, A. V. Berdyugin, D. E. Berkaev, A. G. Bogdanchikov, A. A. Botov, T. V. Dimova, V. P. Druzhinin, V. B. Golubev, L. V. Kardapoltsev, A. G. Kharlamov, I. A. Koop, A. A. Korol, D. P. Kovrizhin, S. V. Koshuba, A. S. Kupich, A. P. Lysenko, K. A. Martin, N. A. MelnikovaN. Yu Muchnoi, A. E. Obrazovsky, E. V. Pakhtusova, E. A. Perevedentsev, K. V. Pugachev, E. V. Rogozina, S. I. Serednyakov, Z. K. Silagadze, Yu M. Shatunov, P. Yu Shatunov, D. A. Shtol, I. K. Surin, Yu A. Tikhonov, Yu V. Usov, A. V. Vasiljev, I. M. Zemlyansky

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

13 Цитирования (Scopus)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Measurement of the e+e- →ηπ+π- cross section with the SND detector at the VEPP-2000 collider». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия

General

Physics