Measurement of the e + e → ηK + K Cross Section by Means of the SND Detector

M. N. Achasov, A. Yu Barnyakov, M. Yu Barnyakov, K. I. Beloborodov, A. V. Berdyugin, A. G. Bogdanchikov, A. A. Botov, A. R. Buzykaev, A. V. Vasiljev, V. B. Golubev, T. V. Dimova, V. P. Druzhinin, I. M. Zemlyansky, L. V. Kardapoltsev, D. P. Kovrizhin, A. A. Korol, S. V. Koshuba, E. A. Kravchenko, A. S. Kupich, A. P. LysenkoK. A. Martin, N. A. Melnikova, A. E. Obrazovsky, A. P. Onuchin, E. V. Pakhtusova, E. A. Perevedentsev, K. V. Pugachev, A. N. Skrinsky, S. I. Serednyakov, Z. K. Silagadze, A. V. Surin, Yu A. Tikhonov, Yu V. Usov, A. G. Kharlamov, P. Yu Shatunov, Yu M. Shatunov, D. A. Shtol

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

7 Цитирования (Scopus)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Measurement of the e <sup>+</sup> e <sup>−</sup> → ηK <sup>+</sup> K <sup>−</sup> Cross Section by Means of the SND Detector». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия

General

Physics