Measurement of R between 1.84 and 3.05 GeV at the KEDR detector

V. V. Anashin, V. M. Aulchenko, E. M. Baldin, A. K. Barladyan, A. Yu Barnyakov, M. Yu Barnyakov, S. E. Baru, I. Yu Basok, A. M. Batrakov, A. E. Blinov, V. E. Blinov, A. V. Bobrov, V. S. Bobrovnikov, A. V. Bogomyagkov, A. E. Bondar, A. R. Buzykaev, S. I. Eidelman, D. N. Grigoriev, Yu M. Glukhovchenko, S. E. KarnaevG. V. Karpov, S. V. Karpov, P. V. Kasyanenko, T. A. Kharlamova, V. A. Kiselev, V. V. Kolmogorov, S. A. Kononov, K. Yu Kotov, E. A. Kravchenko, V. N. Kudryavtsev, V. F. Kulikov, G. Ya Kurkin, I. A. Kuyanov, E. A. Kuper, E. B. Levichev, D. A. Maksimov, V. M. Malyshev, A. L. Maslennikov, O. I. Meshkov, S. I. Mishnev, I. I. Morozov, N. Yu Muchnoi, V. V. Neufeld, S. A. Nikitin, I. B. Nikolaev, I. N. Okunev, A. P. Onuchin, S. B. Oreshkin, A. A. Osipov, I. V. Ovtin, S. V. Peleganchuk, S. G. Pivovarov, P. A. Piminov, V. V. Petrov, V. G. Prisekin, O. L. Rezanova, A. A. Ruban, V. K. Sandyrev, G. A. Savinov, A. G. Shamov, D. N. Shatilov, B. A. Shwartz, E. A. Simonov, S. V. Sinyatkin, A. N. Skrinsky, A. V. Sokolov, A. M. Sukharev, E. V. Starostina, A. A. Talyshev, V. A. Tayursky, V. I. Telnov, Yu A. Tikhonov, K. Yu Todyshev, G. M. Tumaikin, Yu V. Usov, A. I. Vorobiov, V. N. Zhilich, V. V. Zhulanov, A. N. Zhuravlev

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

18 Цитирования (Scopus)

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Measurement of R between 1.84 and 3.05 GeV at the KEDR detector». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия