Measurement of R between 1.84 and 3.05 GeV at the KEDR detector

V. V. Anashin, V. M. Aulchenko, E. M. Baldin, A. K. Barladyan, A. Yu Barnyakov, M. Yu Barnyakov, S. E. Baru, I. Yu Basok, A. M. Batrakov, A. E. Blinov, V. E. Blinov, A. V. Bobrov, V. S. Bobrovnikov, A. V. Bogomyagkov, A. E. Bondar, A. R. Buzykaev, S. I. Eidelman, D. N. Grigoriev, Yu M. Glukhovchenko, S. E. KarnaevG. V. Karpov, S. V. Karpov, P. V. Kasyanenko, T. A. Kharlamova, V. A. Kiselev, V. V. Kolmogorov, S. A. Kononov, K. Yu Kotov, E. A. Kravchenko, V. N. Kudryavtsev, V. F. Kulikov, G. Ya Kurkin, I. A. Kuyanov, E. A. Kuper, E. B. Levichev, D. A. Maksimov, V. M. Malyshev, A. L. Maslennikov, O. I. Meshkov, S. I. Mishnev, I. I. Morozov, N. Yu Muchnoi, V. V. Neufeld, S. A. Nikitin, I. B. Nikolaev, I. N. Okunev, A. P. Onuchin, S. B. Oreshkin, A. A. Osipov, I. V. Ovtin, S. V. Peleganchuk, S. G. Pivovarov, P. A. Piminov, V. V. Petrov, V. G. Prisekin, O. L. Rezanova, A. A. Ruban, V. K. Sandyrev, G. A. Savinov, A. G. Shamov, D. N. Shatilov, B. A. Shwartz, E. A. Simonov, S. V. Sinyatkin, A. N. Skrinsky, A. V. Sokolov, A. M. Sukharev, E. V. Starostina, A. A. Talyshev, V. A. Tayursky, V. I. Telnov, Yu A. Tikhonov, K. Yu Todyshev, G. M. Tumaikin, Yu V. Usov, A. I. Vorobiov, V. N. Zhilich, V. V. Zhulanov, A. N. Zhuravlev

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

18 Цитирования (Scopus)

Аннотация

Using the KEDR detector at the VEPP-4M e+e collider, we have determined the values of R at thirteen points of the center-of-mass energy between 1.84 and 3.05 GeV. The achieved accuracy is about or better than 3.9% at most of the energy points with a systematic uncertainty less than 2.4%.

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)174-181
Число страниц8
ЖурналPhysics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics
Том770
DOI
СостояниеОпубликовано - 10 июл 2017

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Measurement of R between 1.84 and 3.05 GeV at the KEDR detector». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать