Investigation of the scaled simulator of the gas flow distributer for catalytic neutralization of gas emissions

N. I. Yavorsky, I. K. Kabardin, V. G. Meledin, M. Kh Pravdina, V. V. Rakhmanov, S. V. Dvoynishnikov, V. G. Glavny, S. V. Krotov, O. Yu Satbakov, I. A. Klimonov, B. S. Balzhinimayev, I. A. Zolotarskiy, S. Yu Ivanov

Результат исследования: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Investigation of the scaled simulator of the gas flow distributer for catalytic neutralization of gas emissions». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия