Evidence-based medicine: opportunities of the Propensity Score Matching (PSM) method in eliminating selection bias in retrospective neurosurgical studies

Переведенное название: Dokazatel'naia meditsina: vozmozhnost' ispol'zovaniia metoda podbora bol'nykh po indeksu sootvetstviia (PSM) dlia ustraneniia sistematicheskoĭ oshibki otbora v retrospektivnykh neĭrokhirurgicheskikh issledovaniiakh

A. V. Moskalev, V. S. Gladkikh, A. A. Al'Shevskaya, A. P. Kovalevskiy, A. I. Sakhanenko, K. Yu Orlov, N. A. Konovalov, A. V. Krut'Ko

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

3 Цитирования (Scopus)

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Dokazatel'naia meditsina: vozmozhnost' ispol'zovaniia metoda podbora bol'nykh po indeksu sootvetstviia (PSM) dlia ustraneniia sistematicheskoĭ oshibki otbora v retrospektivnykh neĭrokhirurgicheskikh issledovaniiakh». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Биологические науки и медицина