Collider experiment SND and Precision Physics with hadronic e+e- cross sections

A. G. Kharlamov, M. N. Achasov, V. M. Aulchenko, A. Yu Barnyakov, K. I. Beloborodov, A. V. Berdyugin, D. E. Berkaev, A. G. Bogdanchikov, A. A. Botov, V. P. Druzhinin, V. B. Golubev, L. V. Kardapoltsev, A. S. Kasaev, A. N. Kirpotin, I. A. Koop, L. A. Korneev, A. A. Korol, S. V. Koshuba, D. P. Kovrizhin, A. S. KupichR. A. Litvinov, K. A. Martin, N. A. Melnikova, N. Yu Muchnoi, A. E. Obrazovsky, E. V. Pakhtusova, K. V. Pugachev, Yu A. Rogovsky, E. Rogozina, S. I. Serednyakov, A. I. Senchenko, D. A. Shtol, D. B. Shwartz, Z. K. Silagadze, I. K. Surin, Yu V. Usov, A. V. Vasiljev, V. N. Zhabin, T. V. Dimova

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатья по материалам конференциирецензирование

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Collider experiment SND and Precision Physics with hadronic e<sup>+</sup>e<sup>-</sup> cross sections». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Физика и астрономия

General

Physics