CASCIRE surveillance network and work on avian influenza viruses

Yuhai Bi, Weifeng Shi, Jianjun Chen, Quanjiao Chen, Zhenghai Ma, Gary Wong, Wenxia Tian, Renfu Yin, Guanghua Fu, Yongchun Yang, William J. Liu, Chuansong Quan, Qianli Wang, Shenghu He, Xiangdong Li, Qianfeng Xia, Lixin Wang, Zhaohui Pan, Laixing Li, Hong LiWen Xu, Ying Luo, Hui Zeng, Lianpan Dai, Haixia Xiao, Kirill Sharshov, Alexander Shestopalov, Yi Shi, Jinghua Yan, Xuebing Li, Yingxia Liu, Fumin Lei, Wenjun Liu, George F. Gao

  Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

  12 Цитирования (Scopus)
  Язык оригиналаанглийский
  Страницы (с-по)1386-1391
  Число страниц6
  ЖурналScience China Life Sciences
  Том60
  Номер выпуска12
  DOI
  СостояниеОпубликовано - 1 дек. 2017

  Предметные области OECD FOS+WOS

  • 1.06 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

  ГРНТИ

  • 34 БИОЛОГИЯ

  Цитировать