Representation analysis of miRNA from clarified urine and urine microvesicles in prostate malignancies and non-malignant neoplasms

Переведенное название: Analiz predstavlennosti mikroRNK v mikrovezikulakh mochi i beskletochnoĭ moche pri zabolevaniiakh predstatel'noĭ zhelezy

I. A. Zaporozhchenko, O. E. Bryzgunova, E. A. Lekchnov, I. D. Osipov, M. M. Zaripov, Yu B. Yurchenko, S. V. Yarmoschuk, O. A. Pashkovskaya, E. Yu Rykova, A. A. Zheravin, P. P. Laktionov

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

1 Цитирования (Scopus)

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Analiz predstavlennosti mikroRNK v mikrovezikulakh mochi i beskletochnoĭ moche pri zabolevaniiakh predstatel'noĭ zhelezy». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Биологические науки и медицина

Химические соединения