Сто анкет из перепрофилированных стационаров: какими силами и средствами мы боролись со «второй волной» новой коронавирусной инфекции COVID-19?

K. M. Lebedinskii, I. B. Zabolotskikh, M. Y. Kirov, D. N. Protsenko, N. V. Trembach, V. A. Semkichev, A. I. Volchenkova, G. N. Vasileva, V. A. Volchkov, A. M. Ovezov, M. I. Neymark, P. V. Dunts, S. V. Khomiakov, I. V. Balaev, Y. P. Orlov, I. S. Abazova, V. S. Gorokhovskii, A. A. Skopets, A. V. Shchegolev, A. I. GritsanV. I. Gorbachev, A. A. Belkin, A. V. Vlasenko, E. V. Grigoryev, M. N. Zamyatin, A. N. Kuzovlev, V. V. Kuzkov, V. V. Lazarev, R. E. Lakhin, V. V. Lomivorotov, V. V. Subbotin, E. M. Shifman, A. I. Yaroshetskiy

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Сто анкет из перепрофилированных стационаров: какими силами и средствами мы боролись со «второй волной» новой коронавирусной инфекции COVID-19?». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Биологические науки и медицина