Российский консенсус «Гипераммониемии у взрослых» (Версия 2021)

Leonid B. Lazebnik, Elena V. Golovanova, Sergey A. Alexeenko, Aleksey O. Bueverov, Ekaterina Y. Plotnikova, Anastasia I. Dolgushina, Lyudmila Y. Ilchenko, Tatyana V. Ermolova, Larisa V. Tarasova, Elena D. Lee, Yulia V. Tsyganova, Vadim A. Akhmedov, Elena A. Ageeva, Vladimir M. Losev, Inessa N. Kupriyanova, Svetlana N. Serikova, Natalia V. Korochanskaya, Lyudmila G. Vologzhanina, Yakov S. Zimmerman, Evgeny I. SasSergey V. Zhuravel, Sergey V. Okovity, Marina F. Osipenko, Valery G. Radchenko, Galina S. Soldatova, Stanislav I. Sitkin, Pavel V. Seliverstov, Galina V. Shavkuta, Elena N. Butova, Svetlana A. Kozhevnikova

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Российский консенсус «Гипераммониемии у взрослых» (Версия 2021)». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Биологические науки и медицина