Нет фото Вадим Николаевич Осипов

Осипов Вадим Николаевич

20182018

Результат исследований по году

Если Вы внесли какие-либо изменения в Pure, они скоро будут видимы здесь.
Фильтр
статья в сборнике материалов конференции

Поиск результатов

  • 2018

    Novosibirsk ERL facility

    Vinokurov, N. A., Borin, V. M., Davidyuk, I. V., Dorokhov, V. I., Deichuly, O. I., Dementyev, E. N., Dovzhenko, B. A., Getmanov, Y. V., Gorbachev, Y. I., Knyazev, B. A., Kolobanov, E. I., Kondakov, A. A., Kozak, V. R., Kozyrev, E. V., Krutikhin, S. A., Kubarev, V. V., Kulipanov, G. N., Kuper, E. A., Kuptsov, I. V., Kurkin, G. Y. и 21 др., Murasev, A. A., Medvedev, L. E., Meshkov, O. I., Motygin, S. V., Ovchar, V. K., Osipov, V. N., Petrov, V. M., Pilan, A. M., Popik, V. M., Repkov, V. V., Salikova, T. V., Scheglov, M. A., Sedlyarov, I. K., Serednyakov, S. S., Shevchenko, O. A., Skrinsky, A. N., Tararyshkin, S. V., Tribendis, A. G., Tcheskidov, V. G., Vobly, P. D. & Volkov, V. N., 1 апр 2018, Proceedings of ERL 2017, the 59th ICFA Advanced Beam Dynamics Workshop on Energy Recovery Linacs. Joint Accelerator Conferences Website (JACoW), стр. 33-39 7 стр. (Proceedings of ERL 2017, the 59th ICFA Advanced Beam Dynamics Workshop on Energy Recovery Linacs).

    Результат исследования: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

Ваше сообщение было отправлено.
Ваше сообщение не было отправлено из-за ошибки.