Spatial data processing for monitoring of natural and antropogenic processes (SDM-2019)

Yurii I. Shokin, Victor V. Alt, Igor V. Bychkov, Oleg I. Potaturkin, Igor A. Pestunov, Sergey M. Borzov, Yury I. Vinokurov, Sayana Zh Vologzhina, Evgeny P. Gordov, Alexander P. Guk, Nikolay N. Dobretsov, Amanbek Zh Zhainakov, Maksat N. Kalimoldayev, Anatoly A. Lagutin, Vladimir V. Moskvichev, Lyudmila F. Nozhenkova, Vadim P. Potapov, Aleksandr V. Puzanov, Irina N. Rotanova, Gennady M. RuzhnikovSergey I. Smagin, Victor A. Soifer, Alexander L. Stempkovsky, Igor A. Sutorikhin, Arnold K. Tulokhonov, Igor Yu Turchanovsky, Anatoly M. Fedotov, Gennady M. Tsibulskiy, Tumen N. Chimitdorzhiev, Vladimir V. Shaidurov, Oleg E. Yakubailik

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Original languageEnglish
JournalCEUR Workshop Proceedings
Volume2534
Publication statusPublished - 12 Jan 2020
Externally publishedYes
Event2019 All-Russian Conference "Spatial Data Processing for Monitoring of Natural and Anthropogenic Processes", SDM 2019 - Berdsk, Russian Federation
Duration: 26 Aug 201930 Aug 2019

Cite this