Recent experiments at NovoFEL user stations

B. A. Knyazev, I. A. Azarov, E. N. Chesnokov, Yu Yu Choporova, V. V. Gerasimov, Ya I. Gorbachev, Ya V. Getmanov, B. G. Goldenberg, O. E. Kameshkov, P. V. Koshlyakov, I. A. Kotelnikov, A. S. Kozlov, V. V. Kubarev, G. N. Kulipanov, S. B. Malyshkin, A. K. Nikitin, P. A. Nikitin, N. D. Osintseva, V. S. Pavelyev, S. E. PeltekA. K. Petrov, V. M. Popik, T. V. Salikova, M. A. Scheglov, S. S. Seredniakov, V. N. Shastin, O. A. Shevchenko, V. A. Shvets, D. A. Skorokhod, A. N. Skrinsky, S. L. Veber, N. A. Vinokurov, V. B. Voloshinov, R. Kh Zhukavin

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

5 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Article number00002
JournalEPJ Web of Conferences
Volume195
DOIs
Publication statusPublished - 23 Nov 2018
Event3rd International Conference "Terahertz and Microwave Radiation: Generation, Detection and Applications", TERA 2018 - Nizhny Novgorod, Russian Federation
Duration: 22 Oct 201825 Oct 2018

Cite this